NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 23-05-2012 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 03-08-2010 18:27

Pages vues : 45932    

Publié dans : Les News, Langue et linguistique Pulaar


Image
F
ulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande dessinée) e ɗemngal Pulaar.
Ngoo eɓɓo woni hannde ko e siyneede sabu golle ɗee ngarii haa ko eɗen bayyina heen jubbannde ngam hollude fulɓe e janngooɓe pulaar kala ɗo yahretee ɗoo.
Daari nataaɗi njeyaa ko e peeje ɓurɗe waawde yettinde ɗemngal e finaa-tawaa to sukaaɓe, haa teeŋti e jibinaaɓe to woɗɗi walla mawnuɓe e ladde. Ko ɗum waɗi amin njenanaa ko min puɗɗi hannde koo ko a laabi ɓurɗi yaawde jeyaa fayde e anndinde pine men, jannginde sukaaɓe men ɗemngal men.

Ko e hitaande 2004 eɓɓo ngoo winndaa yiɗde yaltinde daarol natangol e pulaar tawa ko e mbaydi lobbiri, ena waawa yeeyeede. Oon sahaa, Pulaagu.com yettaaki ɗo yettii ɗoo tawo kono eɓɓanɗe ena njowii e kaggu haa teddi. E hitaande 2009, nde puɗɗii-mi winndude daarol gadanol ngol, njiilii-mi natoowo moƴƴo tawa ko baawɗo natde ɓaleeɓe, taariindi mum'en e mbaydi mum'en. Kono mi heɓaani jokkondirde e natoowo! Ko maa hikka e fuɗɗorde hitaande ndee nde Alla hokki-en fartaŋŋe jokkondirde e natoowo gooto jeyaaɗo to Konngo, gonɗo ɗoo e Farayse. Ndeen min njeewtidii, kaalanmoo-mi ko woni eɓɓoore ndee, o wiyi kaŋko omo welaa tan yiyde Afriknaajo ena yiɗi hoore mum. Kono, nde o yiyi lowre men Pulaagu.com, ko ɗoon o noddi-mi: o wiyi o anndaa fof ko o haalata sabu makkio weltaade e hono ɗee golle. Kadi, o wiyi o fuɗɗiima janngude baɗte fulɓe, o faamii ko leñol mawngol, daringol, baawngol nawde Afrik yeeso. Nde wonata yontere, tawi min kaaldii maa ɓur waktuuji sappo e Skype!

 

Image
Jubbaannde e kelle

O haalani-mi wonde kaŋko ko Afriknaaɓe o ɓuri waade natde etee ko daari Afriknaaɓe o naranii. O holli-mi daari nataaɗi ɗi o fuɗɗii yaltinde. Kono, e wiyde makko, yamiroore natde daarol kesol ena heewi njoɓdi no feewi. Ɓurata newaade ko min cuɓoo e daari ɗi o fuɗɗii natde ɗii, min pira ɗum e pulaar. Caggal nde kaaldu-mi e Haadii Aan, min paamondiri wonde oo woni tigi mo min njiilotonoo. Miin e makko min puɗɗii golle. O fammini-mi hol no min njogori liggoraade, no o yiɗi min ngolloroo e hol ko wobata heen golle am! Ko adii, maa njanngu-mi daarol ngol e ɗemngal farayseere haa paammi ngol. Puɗɗii-mi firde e pulaar, sahaa kala min njeewtida e no konnguɗi poti leloraade, no ɗum foti firdeede e pulaar, walla ɗuma!
Morso 2010, mi gaynii firde kelle nay jogorɗe hollireede ngam baŋŋinde golle ɗee. Min puɗɗii naatnude konngi ɗii e nate daarol ngol. Ko ɗeen golle ɓuri fof muusde! Min ndawata heen ko subaka, min ñalla gollaade haa min tampa! Min naatni konngi ɗii gorol caggal gorol haa timmi. Min njaltini tumbitere e ɗereeji ngam saataade.

Haŋkadi, golle ɗee ƴoƴii, min keppii ko min kabrata renndo ndoo wonde en keɓii oo fartaŋŋe mawɗo yaltinde daarol natangol e pulaar! Tiitoonde mayre ko "JELIYAA Tokoel e Neene Maamu". Ngol daarata ko nguurndam kukalel dewel e galle baaba mum caggal nde yumma mum natti reseede e galle, goɗɗo lomtii-ɗum. Jeiyaa ko jogiiɗe hakkille, baawɗo mumñal, kono goggo makko Maamu ena joganii-mo ngañgu ko ɗoon waawi haaɗde! Min mbaawaa tawo juutnaade heen kono tan paamen wonde oo albom ko enen mbaɗanaa!
Jooni heddii ko min ndenndina kopporeeje ngam muulde daarol natangol ngol. Eɓɓo amen ko yamtinde heen yeruuji 3000! Kono tawde waawaa yaltude e jaybaaji amen, ma min ɗaɓɓit balle e sosieteeji, pelle, laamuuji e fulɓe heeriiɓe tawa ko jogiiɓe doole wallude-min. amin eeroo kala e mon ɗo yiyi feere yoo joopano-mi sabu ko e renndo ngoo min njaakorii.
Pulaagu.com wonaa ɗoo tan haaɗi. Amin kebori yaltinde daari goɗɗi tawa ko ɓurɗi ñiiɓde e pine men so Alla jaɓii. Kono maa ngol-ɗoo yuɓɓira no fotiri nde min mbaawa jokkude golle. Ma min njokkondir e yoga e pelle, laamuuji ekn ɗi limtu-mi dow ɗii ngam yeewtidde e maɓɓe e fannuuji ɗi balle mbaawi leoraade!

Hade ɗum, banndiraaɓe, ñamminee gite mon, sabu ko ngol go'o pulaar meeɗi heɓde oo fartaŋŋe etee ko e amen Alla rewni wune oo. Yoo wuur fulɓe! Yoo wuur pulaar/fulfulde! Yoo wuur pulaagu.com!
Ko min yaakoraaɓe, ko min yarlitiiɓe, fellitɓe yaakoreede! Ngaree cemmbinee golle amen!

Kuɗol Ibraahiima SAAR

 

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : pulaar, bande dessinée peul, djily, diantantu, tintin, asterix, titeuf


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 13 de 13 commentaires

weltaare

Ecrit par: Amadou tall (Invit ) le 04-08-2010 12:46

Wallaahi ko on jaambaree6e 6e hono mumen we6aani ko e fellude jihaadi tigi ngon,don min mbeltanii ma Allah min mbeltanii ma on haa wonaa seeda njokken golle no ceerno Amadou bocar alpha to Horefoonde wiyadnoo niih om wiydnoo e kala sahaa yoo Allah won ballo sabu so Allah wonii ballo hay huunde nakkataa on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Meɗen fadii

Ecrit par: Oumar (Invit ) le 05-08-2010 23:50

Wallaahi meɗen fadii ngel deftel daarol nataangol. On njaaraama Pulaagu.com

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

MIN MBELTIIMA SANNE

Ecrit par: Suleymaan Door DEM "J.ALWAALI" (Invit ) le 08-08-2010 09:37

Ful6e hatantee6e yarlitii6e ngenndiyankoo6e jinngoo6e momtoo6e gondi ngenndi yo allah rokku mon sago mon haa mbinndon defte defte ngam laa6al nulaado . Duum doo ko faayiida mawdo e nder renndo Ful6e kala daraniido yooltude hujja ful6e yo allah darano mo daranoo ma kadi no haanirta nih .Ciifdo ndee deftere e muuldo nde e cooddo e janngudo fof yo wonan dum yaafuya janngo nde jull6e ndenndi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ko hooynantenoo so saamii hoccete

Ecrit par: biinaare kane (Invit ) le 09-08-2010 11:16

weltaare no feewi ina heen, nyaagiimi alla ko juutno balze moxxina battande, yoo timmim cukaagu haza pergitte, soora en cellal uddita damuze arsugaaji kala. 
ibrahiima saar alla yiyii golle maa, fulbe kala njiyii golle maa,yoo alla yettin fayndaare so tawii won to ubboove pulaar ngoni, won to aastotoove haa luggizaoni tawo kaavaani.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

naaɓnal

Ecrit par: yera gala soh (Invit ) le 14-08-2010 17:16

min cooyiima,min mbeltiima. 
kono min ngoo waawde haalde komaa min njeeɓa walla min njaŋnga

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ko hooynantenoo so saamii hoccee!

Ecrit par: bahbacca@yahoo.com (Membre ) le 16-08-2010 12:57

Zum zoo ko golle paayodinze no feewi sanne. Mi waawaa vetze weltaare no foti e zee zoo golle ze pozzizon. Yoo Geno semmbin doole!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: Mamma Saar (Invit ) le 23-08-2010 04:55

Caggal yettoode Allah e nelooɗo mum.E wondude weltaade e golle mon mi neldi on salminaalii ɓurɗi tedduɗi, 
e salminaalii on non ngenndiyankoɓe jlnŋgooɓe momtooɓe gondi yooAllah rokku oon sagooji mon haa teeŋti an Ibrahiima Saar e wondiɓema e oo bandiraaɗo jeyaaɗo to Konngo.Yoo jam e kisaal won e mon.Yoo Allah won ballo on njaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Toraare Alla

Ecrit par: saajo (Invit ) le 10-12-2010 19:08

Yo Alla nawru golle meeden yeeso... Pulaagu.com jaaraama masin...

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ALLA wallu'on

Ecrit par: youssouf dicko (Invit ) le 05-02-2011 22:19

je tres content et tres heureux de votre travail

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

fulbe

Ecrit par: aliwbaro sow (Invit ) le 01-03-2011 17:43

ko mi beltido e mon sabu ñande fof mido burayidde purar codum woni hala am on njarama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare e Pulaagu ngu

Ecrit par: diallo (Invit ) le 30-03-2011 02:58

Kala ko nofuru booyi nande maa yiytere meed yiyde.En booyii sikkude wonataa kono kala ko yoti Allah wada heen newuya mum laatoo,tawa gano alaa heen gedal.Pulaagu fuddiima yiytondirde e nder ndee duunde baaba aadama.Heddi ko berde dee ngona gootum dental wada, doole ndanee. Allah e am weltanaade on,hay konngi am ndegaaki.Odon njaafoo mi e ndiin mbaydi.On njaaraama.Boobo Ngenndi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor am faade ibrahiima saar e gollo

Ecrit par: bah souleyman (Invit ) le 30-09-2011 05:03

bele mbazii beldal veydiima saar ibrahiima gila 2oo7 mizo woya hol mbo ngoyatnoomi ko ceerno yero dooro jallo hannde noon a lomtanimaami yero dooro diallo a moomtaniikam gonzi am ngaccaneekam hakke onon yimve pulaagu.com

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: mamadou Barry (Invit ) le 09-01-2012 02:45

le dessin animé tokosel m'a beaucoup emu bonne contuniation monsieur Ibrahima SARR

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 13 de 13 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
NIR     H    
P   D  31  TP2
EOR  AKI  8    
 Q  Q   W  736
FQL     43Y   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2023 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥