NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
149 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: administrator

Widewooji maantaaɗi..


Eeraango
Moyenne:
Clics:3166
Rougaya, haala
Moyenne:
Clics:2550
Jaliibe dunyaa
Moyenne:
Clics:3116
fouta uurii kam
Moyenne:
Clics:2644
Pulaar film : BON VOYAGE
Moyenne:
Clics:2863

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SUNAARE: Mammadu Buubu Ñaŋ, gorko mo Aram woppii en e yeeweende... Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 03-11-2017 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 03-11-2017 11:07

Pages vues : 13642    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
H
ol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee jaɓaani. Hakkille waajiima, ɓernde jaɓaani heɗaade. Ɗum wonataa, etee maa wood garɗo wiya ko juumre wonnoo, wonaa kaŋko. Ɗamawu yoo hoɗdiro firto wonta ko yiɗaa koo, ɓeydiima wumnude ɓernde. Mi finii subaka, mi feewnii kacitaari haa timmi, caggal njuulu fajiri. Nde joɗɗin-mi kafe miɗo fayi e hacitaade, tawɓe eɗe ɓuuɓi. Kalaas, wonaa jooni tan ɗe mbaɗaa? Ɓam-mi koppu am kafe naatnoy-mi e e oonjorde (micro-onde) ngam wultinde. Ndeen wulii, njaltin-mi koppu oo. Ko ɗoon o ɓoccitii e juuɗe am, o yani e leydi. Maa mbaɗtu-mi kafe goɗɗe.
Ñalli anaade haa hiiri. Ko mbaɗ-mi fof yahra bannge walla oonoo. Miɗo heɓa hono ɗiin ñalɗi, mi buɓɓoo, mi hela kaasuuji, mi horoo huɓɓude masiŋ guppoowo. Kono ñalnde heen ellee tan mi dawdaani. Kisa paatu-mi nder suudu, lelii-mi. Kikiiɗe naasaande (alarba), hakkillam ari e makko, kisa mbiy-mi o yettaaki tawo. Haa jamma. Mi naamninooma mo mbete omo yawta haa Dakaar, o wiyi ha o yettoo sabu o fellitaani tawo.
Jamma arii. Mi leliima ñalnde heen law seeɗa ɓaawo nde ñif-mi portaabe ɗee. Mi softaani... Haa waktuuji ɗiɗi jamma, miɗo horii ɗaanaade. Kisa mbiy-mi tawde mi ɗaanaaki, yo mi winndu seeɗa, hay so hello e deftere am eɓɓeteende ndee. Kuɓɓu-mi gootel e cinnde ɗee. Tintine Facebook puɗɗii arde. "Kaari innii-ma e yowre..."; "Kaari fesii-ma e postol mum". Mi faayaani, sabu ko heen koɗ-mi. Enternet ko dingiral amen, etee wayi ko hono gollordu nih. Ñalde Mawbaare ndee, min mbaɗii batu e Skype, minen gollotooɓe e Firefox ɓee. Amin njogii golle ɗe happo mum'en paandii, ena poti gasde ɗoo e balɗe seeɗa. Firefox 57, yamre fattamlaliire wanngorde Mozilla ndee, ena jogori yaltude ñalnde 14 Jolal. Min paamondirii yo min ɓamtu juuɗe, golle njaawa.
Image
Pari, Duujal 2017
Ɓaawo nguun batu, o wiyi ko janngo o yahata, kono ma o heɓ yaajeende gollude so Alla jaɓii, caggal nde o yettoyii. Kisa min ngaadondiri amin njokka golle ɗee tuma o yettoyii Cees...
Haŋkadi nana wonta goonga ko waawaano wonde nana wona, ko hakkille waawaa miijaade nana jola. Hol fof no innde Mammadu Buubu Ñaŋ jaaɓdata e konngol "maayde" ngol? Jamma jenngii, galle nana ɗaanii. Yeeweende e yurmeende njaggi-mi e goddol. Mi miijoo heeso makko, mooso makko, jaleeɗe makko e yanooji makko. Mi wiya kadi, waawaa wonde! 
Gite nana njuppa gonɗi mi tinaani, Alla e am nattude anndude ɗo ngon-mi. Gite am ena ndaara binndi ɗi calii-mi goongɗinde; hakkille am ena wanngoo hakkunde Aram, Cubalel, Pari e Dakaar. Habraama kadi e jaayndeeji Senegaal keewɗi wonde won Minikaar baɗɗo aksidaa e laawol Linngeer, sara nokku ena wiyee Ɓulal. Yimɓe njeegomo mbiyaama ena mbaasi piɗtaali mum'en. Kono haa jooni miɗo ɗaminii wooda ɗo kabaaru ummii, wiyee wonaa Maamuudu Buubu! Miɗo ɗaminii finde, mi tawa ndeke ngonnoo-mi tan ko e fenaande koyɗol. Yaa Alla Toowɗo!
Jamma oo jenngii, mii aandii e hoore am. Naamnal nana tan feɗɗa e ɓernde: hol no ɗum wonirta? Hol no jiyaaɗo Alla jeyaaɗo e ɓe ɓur-mi horsinde, baaɗo hono nih moƴƴude, rimɗude, juuɗude, finirta tan wiyee yehii? Ko to Alla ngummi-ɗen tee ko to makko maatu-ɗen, kono Alla e oo kabaaru bettude e muusde, ɓernde horiima jaɓde!
Image
Pari, Duujal 2017
Jamma bojji e kaamte weetii, wontii haŋkadi goonga, maayde dottii yaakaare, soƴƴii cagataagal, Maamuudu Buubu Ñaŋ yehii. Baynorinooɗo "miɗo yaha miɗo ara", ɓennii faade to buri yiɗeede toh. Min mbaynondiri gila jamma Mawbaare, kono miɗo ɗaminii so mi finii, mi nodda-mo e laawol hee. Kono ena gasa tawa omo tampi, mi acca tan haa o yettoyoo. Ndeka maayde koko yettii, innitaaki, heblanaaka! O ɓamii minikaar ummoraade Wuro-Soogi, omo fayi Cees, ɗo jooɗorde fedde nde wonaa laamuyaŋkoore wiyeteende Tontan. Ko e Tostan o gollotoo ɗoo duuɓi kala. Ko ɓooyaani koo, o holliti-mi wonde Tostan ena jogori ustude gollotooɓe mum. Maa wood heewɓe waasɓe postooji mum'en. Omo ɗaminii kam ɗum waasa yettaade mo. Caggal ɗum, kisa o jeyaa ko e heddiiɓe ɓee, Alla danndi-mo e nattude gollaade toon. Ko ndeen o fektaa to Maatam, ummoraade Kawlak. Nde o hebri-mi ɗum, miɗo wondi e weltaare mawnde, sabu Alla waɗii o ɓeydiima ɓattaade Aram, o ɓaydiima ɓattaade leydi makko, Fuuta. Hakkunde Kawlak e Aram ena woɗɗi sanne! So omo hooto juuloyde, walla guurte, min ñallata ko haaldude e binndol tuma nde o woni e yolnde ndee. Amin keewi haalde baɗte laabi ɗii no mbayi bonde. Kaŋko nih o meeɗiino jeertinde yimɓe e laawol Linngeer sabu maggol waasde hisde. Kisa o posti e Facebook natal minikaar, ena wondi e caɗeele Alla e laawol ngol lofde!
Ena haawnii haawaani Alla, ko e ngool laawol o waasi fiɗtaandu makko. Ñalnde o ummii Maatam omo fayi Cees, minikaar maɓɓe wiyaa ena waɗi yimɓe sappo e njeetato. Nde ɓe ngari tolno wuro ena wiuee Ɓulal, sara Raneeru, mbiifu oto maɓɓe caggal ɗoon tan fetti. Sofeer oo, e ko wiyaa, dammpiri noon korgal (frein) ngam dartinde oto oo. Kono ko juumre sabu oto oo ko ɗoon tan ɗaari, fayi bannge. O tallii laabi keewɗi, hade makko yanoyde e sawndo tali. Maayɓe ɓee ko njeegomo, halande ladde, ena jeyaa e maɓɓe sehil men, giɗo men, kaaldiiɗo men, gollodiiɗo men, paso men Maamuudu Buubu Ñaŋ.
Image
Cubalel Laaw, Morso 2016
Ndeen kabaaru oo yaajii, sunaare ena wondaa no feewi teeŋti e ndey laylayte renndo ɗee. Kaŋko Maamuudu Ñaŋ, ko o ganndanooɗo no feewi e laylayte ɗee sabu darnde makko e ɗemngal ngal. Omo jeyaa e ɓurɓe heewde ko mbindata Pulaar e Facebook. Gila 2013, omo jeyaa e Goomu Mozilla toppitiingu firooji e ɗemngal Pulaar. Nguun goomu hawriino Pari e lewru Duujal 2017 ngam gollaade e diisnondirde e goomuuji gummiiɗi leyɗeele keewɗe. Ko ndeen o ummii Senegaal o ari Pari. Ena jeyanoo e ɓeen tawtoraaɓe batu nguu ceerno Bookar Bah, mo Fooyre Ɓamtaare (Jaaynde Fedde Ɓamtaare Pulaar to Muritani); ceerno Bookar Kan mo Dabbe, gonɗo ɗoo e Pari e Ibraahiima Malal Saar, miin kaaldoowo e mon oo. Musidɗo men Aamadu Sileymaani Gey ena jeyaa e goomu nguu kono o heɓaani tawtoreede ngaal kawral pattamlamal. Ko ndeen gite am e gite Maamuudu Buubu karmondiri, no Pulaar wiyrata nih.
Musidɓe tedduɓe, en njaɓrii Alla. En kollii Alla! To wuro maɓɓe Aram Sahre, sunaare nde neɗɗo waawaa miijaade yani e banndiiko en. Moƴƴere makko, e juulɗude e welde ƴiiƴam fof ena seedaa. Ko noon kadi o daraninoo ɓamtaare wuro ngoo to banngeeji kala. En keɓii seedamteeje keewɗe ummaade e sukaaɓe e mawɓe wuro ngoo. Daande ko wootere: waasaama gorko mo hono mum saɗi sanne.
Maamuudu Buubu Ñaŋ wirnaama jamma Naasaande 26 fayi Mawnde 27 to Aram. Gorko mo yejjittaake suddiima leppi leydi. O abbiima yiɗɓe makko Yero Dooro Jallo en, Tijjaani aan en, Saydu Kan en, Jibril Hammee Lih en, Murtuɗo Joop en, Gellaay Aali Faal en. En mbaawaa yejjitde golle makko sabu ko yaakaare leñol wirnii, yahri cukaagu. En nduwaniima renndo ngoo no diidorinoo, teeŋki e wuro maɓɓe Aram, gollordu makko Tostan e kala ganndunooɗo mo.
Mozilla e gollotooɓe e mum fof kollii sunaare mum'en sabu nde o ari Pari, o anndondiriino e heewɓe. Kadi ɓe kabrii ɗum e lowre amen MozillaL10N  Blog.
Sehil am a woppii Fuuta fof e yeeweende! Miɗo waasii jiɗɗo-mi, kadi mo korsin-mi haa ko ɗoon waawi haaɗde! Kono ko nih woni aduna: ɓee njahat tan ɓee ngara! Yoo leydi ɓuuɓane. Seydi Ñaŋ.Kuɗol Ibraahiima Malal Saar
 


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.
   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
MFT     8IK   
G Q  Q  N E  X3S
PX5  OA6  7G5   
H P  2  1 Y  U55
IJ6     PAQ   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2023 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥