NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés diine 
100 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher diine avec Google

Résultats 1 - 50 sur 100
1. davvaande
(Commentaires)
Goomu caafal, ko dental fulɓe, ngal ardiiɗum Ceerno men, ceerno jalaal Mahmuud Diine BAH. Goomu Caafal noon, wonaa tan jaaynde binndol, ko kadi defte diine, ko kadi leppi ko heewi e pottite diine
09-01-2012

2. ko weltanaade on
(Commentaires)
...la wii haa ngartaa yoo alla yo6 ceerno moyyere madiina walli jannde pulaar no nofeewi haa teenti e defte diine ze6e mbazi zee 6e njaaraama yoo alla semmbin doole on njaaraama...
03-09-2011

... jam Allah e ndeenko mum yoowon kala winndere nde yoo ma duumo e mu eyen Misalmnii Ceernaa6e am hoohoo6e diine e adaada yo Alaah rokku min nafotoraade mon min nana kala waajuuji mon di mbaajoto don mi...
14-10-2010

4. sanza fuuta
(Commentaires)
...vaaze aamiini, ko njuulzen, ko hoora, ko sakka, yoo geno javan en aamiini, yoo geno toownu leynol men, e diine lislaam haa toowa dow dow, yoo allah hawridin verze leynol men, o hawridina lislaam aamii...
13-09-2010

5. Rokkude miijo
(Commentaires)
...l ndee waDii faayide no feewi, kono tan mi haawraani e makko to bannge duhnugol sukaaBe rewbe. Ko goonga Diine Islaam haDanni Dum, kono kadi waDDinaani Dum, sabu Islaam e hoore mum tawi ko AarabeeBe i...
16-08-2010

6. Weltaare
(Commentaires)
...e mon gardiiɗo;heddiiɓeɓe yoo njaɓ heedde caggal makko,so on ndañii yettaade galleeji men hoohooɓe diine;ndokka on duwaaw ina moƴƴi,ko wayno galle Alhajji sayku umaar taal,nanɗoon ɗo ndakaar...
10-08-2010

7. duunde afrik (full6e).
(Commentaires)
...Maju6e heew6e wala 6e pamaani ena njeya he tammpin6e-en, ko wayi no wiyoo6e aada moy'aani mogginii6e he diine, 6een 6e ngaddani kuutord'e naftorrd'e, hena gasa twa 6e paamaani,aduna ko maayo,yimm6e k...
08-08-2010

8. weltaare
(Commentaires)
ko weltaare tan e duanaade ndenndaangal ardii6e diine men yo alla cellin 6e cemmbina6e aamiin on njaraa ma.
07-08-2010

9. Mette ndiwataa ɗoo
(Commentaires)
...are mon. Mbinndee ɓaakeeji fewde e ammbasaaduuji gonɗi ton ɗii kala, fayde e laamu Senegaal, hohooɓe diineeji ɗii kala. Ko ndeen sabaabu waawata dillineede sabu ko e darabniiɓe ɓamtaare Gaboo n...
14-07-2010

...aafoomo haarnamo aljanna.Garoowo o yo Allah hokku ɗum balɗe juutɗe tawa woni golle mum tan ko nawrude diine lislam yeeso.Yo allah Danndumo e jarabi jawdi aduna.Allah hokkamo woɗɗade politisiyeeji...
01-07-2010

11. On nduttaama duwaawu
(Commentaires)
...madu Jool jahɗo nde yontaani. Aamadu Jool kañum e wonde suka ko noon kadi wayi wonde neɗɗo teddinɗo diine mum, kala ko omo golloo so tawii waktu yontii, o woppat, o salligoo, o juula nde o fuɗɗ...
26-06-2010

12. GANNDAL WIRNIIMA
(Commentaires)
...LE E GANNDAL MAA MBIYEN HOYRE HIISNDE NAATII LEYDI BAABA FULFULDE FAAWRU GANNDAL GIDO JAMAANU PELLUDO DIINE DARANIIMA MBIYMI E MBIYMAAMI LEWDO MAJJERE FITTI LAAWBI ITTANI FULBE GIYE HABI E BON6E...
11-06-2010

13. yoo allah walle
(Commentaires)
...an ko ngonndaa e dow mum koo feewat sikke alaa yoo allah walle hokku maa ko njiddaa koo hoto yejjid noon diine maa ko duum tawo ardii a jaraamaa...
21-05-2010

14. yiyande am
(Commentaires)
.... Neddo oo ko foti gollaade ko o gollad dum tan, kono wuurde tan e fenaande tan haa laamdo natta weleede diine ma ittuma e jappeere mah, caggal duum mbiyaa ada ninga dum! Yo6e nganndu ko wonno ndeen k...
10-05-2010

15. GISE
(Commentaires)
...dude daartol leydi mum,ina jeyaa e anndude hoore mum,ceerno gise mo anndaa hoore mum,sikke alaa sellataa diine mum,ngam mo anndaa hoore mum, ina weeɓi ko ɗawi hakkille mum,mo hakkille mum ɗawaa noo...
24-04-2010

16. DAAKA
(Commentaires)
... wabo. ɗoo kadi gooŋɗinii ko mojaaborgal nelaaɗo Abdullaay wadda maggal ko haal noo toon ko,o wiy-no,diine senegaal moƴƴo woni tan ko tuubaa,kaan haala sellani laamu ngu e nguuɗo cumu daakaa ma...
18-04-2010

...ɓortee juuɗe ɓuuɓɗe to Aljanna, Alla hokka-ɓe yurmeende mum. Sunaare ndee kadi ko yiyde no dente diine mbayi e laamu Senegaal. Ɓee njeyi milioŋaaji e ayrapooruuji, ɓaya njeyi pompiyeeji aro...
17-04-2010

18. Teddinen ko ngonden!!!
(Commentaires)
...u hannde oo hay sinno neddo oo janngaani Alquraana so tawii omo janngi pulaar oo, omo waawi anndude heen diine makko. On njaaraama....
02-04-2010

19. DIINE
(Commentaires)
CEERNO MAAMUUDU GISE GOLLE MAA MOƳƳII,yimɓe paamii ndañii heen weltaare,sabu anndin'dema yimɓeɓe nguurndam oo ganndo ALLAH,haaldude ɓure ɓee waliyaaɓe Allah wonaa huunde weeɓnde,kono seeɗa
02-04-2010

20. seydi saar
(Commentaires)
...aake ja6a soreenaaki koy kooce njanata oozo ablaay wanndu gila laami cazeele puzzi yiyeede gila to potal diineeje haaye potal lexxi kii6al hakkunde zemze ngenndiije o su6i gootal e zemze senegaal o wa...
31-03-2010

...o pullo waawi wonde e nder winndere he, yo tiiɗnoto jokkondira e banndiraaɓe fulɓe. Tiiɗno-ɗen e diine men Lislaam e laawol men Tijjaaniyya kañum e pulaagu men ; ndenten ngonen gootum. So Al...
17-12-2009

22. WELTAARE
(Commentaires)
...uuri,odon njarloo odon yaafo,yoo geno hokku en taweede oo sahaa mo wuuri,tawa eden beydii en ngustaaki e diine men,eden beydii daranaade ko bamtata leñol men,yoo geno hokku en semmbe e sellal,e daña...
26-11-2009

...en tedduɗo hooreejo lowre nde O jaabtimaamo mi, holliikam laawol ngol ndewat-mi ngam jolnude binndanɗe diine e Celluka e coñte e nder lowre pulaagu.com. Ma o yaltin ɗe so Alla jaɓii haajii; Aa...
23-11-2009

24. WELTAARE
(Commentaires)
...aa e nokku komanteer mbaddaa winndende;tawa juuldo fof kubbodo ngaandiilo mum, ina hawra e winndannde ma diine lislaamu, beyditoroo diine mum.so tawii ngantu alaa,mbido yidi paccira farillaaji e sunna...
11-11-2009

Fayndaare am ko wallondirde e juuɓe kala ko yowitii e diine men e Coñce men kañum e laawol men Tijjaaniyya. kala heen ko feewi fooccii e ko hattan Alla, kala heen ko ooñii ko miin sabu timmal woo
05-11-2009

26. aa miini
(Commentaires)
binndande ma maajiima ko sellinta neddo e diine mum,a jeeritni a reentinii e wadde kala ko wonaa jamirooje ALLAH,a habrii nafoore juuldo e wadde jamirooje Allah.hamin mbeltii e duum sabu diine ko ball
04-11-2009

... haala mum, e ñaamde jawɗeele yimɓe ɓe ko aldaa e mbelemma piɗtaali mumen e ñaamirde tefoore walla diine, e neeɓnude njuulu haa waktuuji mum njawta. Dagantaako mo wondude e jaltuɗo ɗoofta...
01-11-2009

28. Musiɗɗo Aliw kontee
(Commentaires)
...an juulɓe fof, mi nanii ko kaal-ɗaa ko so Alla haajii, ma waɗ ko njiɗ-ɗaa ko so firde yaga e gannde diine fayde e ɗemngal men Pulaar dimal no dolaar. won defte keewɗe ɗe mbinndu-mi kono mi da...
31-10-2009

29. Jaarnaade
(Commentaires)
... fof, haa teeŋti,e bibbe fulbe,mi weltiima,mi faamii e jaabowol maa e naamndal am,so dañaama ñaawooje diine ina mbadtee e binndi pulaar,ko huunde moyyere,wadnde faayiida,sabu ina heewi e men be nji...
30-10-2009

30. jaabowol
(Commentaires)
...n njuulii e Nulaaɗo makko Muhammadu (s.a.w) Ceerno ALIW KONTEE mi yettiima kaaɗdi njettoor nde wonnoo diine ko huunde njiɗ-ɗaa korsin-ɗaa; aɗa watti hakkile no feewi. So Alla, wonande kajjoo...
29-10-2009

...ol ngol,dum fusi noppi makko,wadaani mo yammude...kanko e Saydu Kan O fenti jime e jimdi, o firi gannde diine e kese e demngal ngal. :? so...
03-10-2009

32. jaaraama
(Commentaires)
...,tinndi baazi nii welde,e faamnaade.Rugi mbido wiy maa yaa juul mo wuuri,tawa eden beydii en ngustaaki e diine men,e ngustaaki e darnde fahde e leñol men,yoo geno sellin doole.Aamiini,njokke golle on...
21-09-2009

33. yurmeende
(Commentaires)
...n njuulmo wuuri,odon njarloo ododn njaafo,yoo geno hokku en taweede oo sahaa mo wuuri,tawa eden beydii e diine men,eden beydii e daranaade leñol men,en ngustaaki heen,yoo ALLA wadan en dum koorka jab...
20-09-2009

34. JAMFANTE
(Commentaires)
...no kala ko arannoo pulaagu e bone walla kasaara yoo haattu e oo sammba kuzaazo yaa ko sayku umar tampi e diine. Njokken hare e kala sahaa e kala sifa....
04-09-2009

35. Mbanndam en on njaaraama
(Commentaires)
...agu jogiiɓe ngoƴa e no ngenndi men ɓamtortoo gila to bannge dimaagu ɗemngal pinal e faggudu haa to diine E huccotinde e banndiraaɓe am ɓe ndenndumi ngoƴa nde ndaratoo mballa ngenndiyankoo...
30-08-2009

36. Miijo ngenndi
(Commentaires)
...odo yimbe ndenndi,jogii njubbudi memen timmundi,woni demngal,e aadaaji moyyu,e laawol dewirteengol alla (diine)e daartol,e gure tabitde,ekn,so dee gede timmi,nokku o wonii ngenndi, dariido e d...
19-08-2009

...laagu. Jaaynde nde laatiima mi daarorgal, sabu mi yiytaade heen hoore am. Yoo Alla nawru en yeeso e dow diine, pellital et gilli....
18-07-2009

38. a wadii ko haani
(Commentaires)
... e ganndal mbirniindi, min meedii bismaademo to galle Seek mo New York ngam o wada yeewtere faatunde hi diine Islaam, kono nde yahnoo haa sahaa oo yonti yoga e ardiibe nokku nguu, eewniimi wiy odon n...
26-06-2009

... njeyaa e pooye ze o huvvi duze mumen haa lewlewti; ndañi e Pulaar hee ko ina mballitoroo e nguurndam e diine fof. Murtuzo, fooftere mum ko e tampande Pulaar, kaargol mum ko e heyzande Pulaar, welt...
18-06-2009

40. Taaree Allah
(Commentaires)
..., mammadu mo ciiñtaano kono Murtudo mo nokkuuji fulbe kala.Murtudo ko harbiyanke e fannuuji fof : 1/To diine mo kala ina ina yeeba Mammadu sammba Joop.O firi goongiyanteere allah e pulaar laabdo mo ...
14-06-2009

41. njettor
(Commentaires)
...gu .com hamme lih e mamadu lih caam amadu muktar njaay saydu gelogal bah e seyku umaar jah mali to bange diine...
10-06-2009

42. darne seerembe
(Commentaires)
...GAAL FECCOTAAKO KADDUNGAL GALLE KALIIFA TIJJAANI WADATAA DHUM FIRTI KO AADA YO BE MBALLU EN NO PAAMIRDEN DIINE ALLAH O...
04-06-2009

43. yiyannde
(Commentaires)
on njaarama hohobe diine emin caggal mon e kala saha kala ko peyyu don emin ndoondi ko ustata diine men eden cali fofof men heen edn ponndi on njaarama.
03-06-2009

44. Binndoowo
(Commentaires)
...o hono ngal woodanno ko adii jooni, won e sukaave men jibinaave e Farayse, cikkataano won'de en nganndaa diine. Saka wozve na kuutoroozum en; ngam halfude en e warde pine men, tawa ndewri ko Lislaamu,...
25-05-2009

45. suusnude
(Commentaires)
...aduna seerata, kono diina waylotaako, waylaaki kadi haa..., ko yimve vee mbaylii, haa wazii juumve mbiyi diine yoo wayle, wonaa noon wonaa noon, geno waylaaki nullaazo gozzo arataa, deftere vuraana ma...
24-05-2009

46. kaddungal rewbe
(Commentaires)
so seerembe fuuta ina njidi diine yo puddoro galleeji mum en sabu heewbe e mabbe sukaabe mum en ina ndanwi tal keesal ko Geno haali e Kheesal ;won e mabbe kadi ina ngoppi sukaabemum en ina njeeya terd
22-05-2009

47. hol? hare poden ummanaade
(Commentaires)
ko mana dum. dum ko aada , aada noon e leñol e demngal e diine ya data te serata, yaa yawmin ibadiini.kono seaabe fuuta ebe ngona seernaabe fuuta fof , e kala haalpulaar won hare nde potdon huccad
21-05-2009

48. KADDUNGAL SUKAABE REWBE
(Commentaires)
...jinnaado makko sokaama be ceerndaama wonaa e sago maggel 2 SEEREMBE MEN KADI POTAANI HABANAADE NEDDO MO DIINE WARI HONO GORKO DEEDNUDO DEBBO O SABU DIINE KOKO WARIMO EBE POTI FAAMDE DHUUM 3 won ko l...
21-05-2009

49. kaddungal e diine
(Commentaires)
Diine alaa ko sadtinaa heen hay huunde. E defter kaamilu nde alaa do helmer kaddungal arii heen; ndeen noon en kawrii enen fof dum wonaa farilla. Wadde ko sunna sabu nulaado hadaani kadi o wii ko dum
20-05-2009

50. Aada ko hol duum
(Commentaires)
...ude be tan ngoni wadoobe dum. Miin ndonkumi nih faamde hol ko jeyi sabaabu won e yimbe ina poootta dum e diine.ko goonga lislaam hadaani dum kono kadi waawnaani dum hay gooto. tee ciiftoree alla wi fa...
19-05-2009

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥