NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés duɗal 
56 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher duɗal avec Google

Résultats 1 - 50 sur 56
1. Weltaare
(Commentaires)
Ko weltaare e ndee feere nde sukaaɓe janngooɓe duɗal jaaɓi haaɗtirde seek anta joop pewji ko.ngam feere nde ko feere ɓamtoore leñol,feere nde ko feere nawroore leñol yeeso,feere nde ko feere s
10-08-2010

2. Binndoowo
(Commentaires)
..., so mi juumaani, ko e hitaande 1981. Ko heddii ko mbeɗe sikki ko juumre, wiyde won'de ko kanko sosani duɗal ɗemɗe ngenndi Moritani alkule! Ko ngoonga noon kam, ko o diisnetenooɗo mawɗo e go...
26-07-2010

...awɗo men Yero Dooro Jallo yerham mum, kañum ne weltii heen, nde fuɗɗii-mi jarribaade jannginde nde to duɗal Suleymaani kan e to duɗal Woolumneere leegal siiseem Nuwaasot Muritani Kadi mi janngi...
07-04-2010

4. Njettoora
(Commentaires)
...aade.Kono ko muñal waawi ko saɗi sabi muñɗo won'di ko e Geno.Heddii ko e docotte so en ndentii ngonen duɗal,so en ceertii ñifen.Kala gooto e men yoo laato paɗe goɗɗo o ɓeydɗ darnde waasa us...
07-06-2009

5. KAJOƊEE GILA WAWAANI !
(Commentaires)
...ama Fuuta, njiyat-mi ko Daŋana haa Demdemmaŋkaani. So wiyaama seernaaɓe, miijotoo mi ko yaltunooɓe he duɗal Ceerno Hammee Baaba Talla haa yottii duɗe men hannde. So wiyaama almudɓe, mi sooynoo ...
30-05-2009

6. Weltaare e winndannde maa
(Commentaires)
...yde windannde maa. Miɗo wonndi hannde golle mawɗe sabu yiɗde jokkitde deftere ɓaardunde (mémoire) to duɗal jaaɓi haaɗtirde am too. Oɗon nganndi haa jooni ngon-mi ko e ɓeydude ganndal ngam wa...
01-06-2008

...i, haralleeɓe ina ngoodi, yo Geno won ballo! Ɓeydi Abdarahmaani Siisee e Aamadu Luuti Bah, gardiiɗo Duɗal Professeur Umaar Bah ngalɗinii yeewtere ndee, njaltinii faandaare ngalluure ndee. Fa...
27-01-2019

...o no wayi yooɗdude e ko o woni koo, sago mum tan ko wayde noon, walla jibina bayɗo noon. Ko ɗum waɗi duɗal makko ukkude e ngaan saahnga.  Nguurndam ceerno Mammadu yooɗiino kono juutaani.&n...
21-04-2018

...e makko tuma nde njah-ɗen to Senegaal kaŋko e fedde darinoonde ngam yuɓɓinde yeewtere men to UCAD (Duɗal Haaɗtirde Seek Anta Joop). Oon sahaa omo nanndi e kaarɗo cellal. Kono nguurndam e m...
10-07-2014

... Kono tawde fulɓe mbi’i ko golle ɓuri haala, ɗuum waɗi en njuutnaaki e haala hee kono en naat e duɗal mawngal tawa ina waɗi ko ina wona 25 Ordinaateer.   Gite colaama mbaɗa...
08-03-2014

...uuji walla yimɓe ɓee ɓuri haljude. Ñalnde heen ɓuri doolnude e ñalawma oo ko kurmbitgol duɗal jaŋde hakkundeere wuro ngoo, ɗum woni Liisee Ndulumaaji. Gila subaka haa 16w15h, yim...
01-02-2014

... ko njoginoo, cabbii e garal Alhajji Baaba Maal. Baaba Maal ari e maɓɓe ko 18w30 h. O ummorii ko to duɗal koles wuro ngoo. O yahnoo ko loroyde lekki ngadani wonande jolannde lorngo leɗɗe wo...
31-10-2013

Sewnde Ganndal, duɗal gardungal momtude humambinnaagal e majjere udditaama ñalnde aset 27 lewru seeɗto hitaande 2013 e nder taƴre 4ɓere leegal Arafaat e gardagol Catal Fedde Ɓamtaare
09-06-2013

...bbo tedduɗo, laatiiɗo dono baaba mum, ganndo kuɓɓunooɗo, tawii ko gooto almudɓe yaltunooɓe  e duɗal Pir… Mammadu Saydu WOON ...
12-03-2013

... Maamuudu Sammba Bakkar Bah lollirɗo Saara Bah. II-    Jaŋde Mbaare janngi duɗal mum leslesal ko e wuro Maqaama, laamorgo diiwaan Damga Muritani. Ko ngoon kadi wiyetee ...
14-02-2013

Musidɗo men Muusaa Jallo huñiima deftere mum wiɗto (thèse) ɗo duɗal Jaaɓi Haaɗtirde Seek Anta Joop, Dakaar (Senegaal) ñalnde 24 lewru ɓennundu nduu. Nde wonnoo Muusaa Jal
19-08-2012

...aaw mum Saydu Mayram. O resiino kono o dañaani ɓiɗɗo. O jeyaa ko e yontannde arwiniinde e duɗal tuubaŋkoore Donnaay  e hitaande 1961. O jaŋngii e ngaal duɗal haa o dañi...
29-07-2012

...e tawtore ngol seernaaɓe e almuuɓe  kam e hoɗdiiɓe. Ndee fedde renndini ko sukaaɓe janngooɓe duɗal Aarabeere ngal dowla Arabi Sawdiya waɗi. E ngal jeya e duɗe ɓurɗe mawnude e nder ...
22-06-2012

19. PULAAGU: Ñalngu Pinal Tabital Pulaagu to Gaboo
(News/Organisations et associations)
... haanirta nii. Kono tan banndiraaɓe golle ɓurɗe faayodinde ɗee, jirwingol ɓurngol battinde ngol ko Duɗal Kaadiri Yahyaa. Kamɓe kala e wonde sukaaɓe heccuɓe (woobuɓe) eɓe njooɓnaa nule ma...
15-06-2012

...du. Aliw Muhammadu ko ɗemɗiyaŋke kuɓɓuɗo, kooniŋke ɗemngal pulaar, jannginoowo dowrowo to duɗal « INALCO ». Ngal ɗoo duɗal, ko duɗal ngenndiwal ɗemɗe e finaa-tawaji...
09-06-2012

...iima bandiraaɗo deɓɓo fuutaŋke Tooro Aysata Taal Saal, garnooɗo tawtoreede piirgol ɓingel mum e duɗal Boston. kono nde tawnoo, fulɓe wuurɓe e Dowlaaji Denduɗi Amerik ina kuuñƴu...
21-05-2012

22. NGULLUNGU: Maymuna Cuun yahii
(News/Société)
...ab, ummaninoode ɓamtaare pulaar ena wiyee IMAAM AALII to Ndakaaru. O huɓɓii duɗe keewɗe he ndakaaru, duɗal nder galle maɓɓe ngal o inniri ɗum ko KATANTE LEÑOL. Darnde Maymuuna Cuun b...
14-05-2012

...yaŋkaagal toowngal? Hammee LIH: Eey miin e hoore am mbaɗ-mi ko Miijtiyaŋkaagal (Philosophie) to duɗal jaaɓi haaɗtirde.  So a ƴeewii jime am keewɗe, ena nodda oon fannu mo mbaɗatno...
28-04-2012

...e jaŋde e juuɗe kaaw makko goɗɗo. Caggal Taasoor, Yero arti e Senegaal e wuro Maatam, naati ɗoon e duɗal arab. Ko ɗoon o waynorii ngam yahde Misira. Kono e kaayitaaji makko laawɗinaa...
14-03-2012

...kko ngadiingu e hitaande 1966. Nde o ummii ɗoon tawi omo ɓitti seedamfaagu makko e naafki o yaaɓani to duɗal njanngu sukaaɓe rewɓe (Lycée des jeunes filles) ko ɗoon kadi o heɓi bakkaalo...
21-04-2011

... palol daande maayo (rewo e worgo). Hannde 14 Mars 2011 o ɗo gonnooɗo jannginoowo ɗemngal farayse to duɗal hakkundeewal Selibaabi, Kayhayɗi e to Dimmbookoroo e leydi Kodduwaar kañum e he...
27-03-2011

...iwaan mo Seegu. Hannde o ko kanko woni hoyreejo Microsoft Afrik. Caggal nde o heɓi bak makko to Maali to duɗal karallaagal ngal Bamakoo, Seek Modiboo Jaaraa winndii to duɗal jaaɓi haaɗtirde ina w...
12-03-2011

...4 duujal 1928 e nder diiwaan ina wiyee deltaa Nill. Caggal njanngu makko hakkundeewu walla liisee o naati duɗal toowngal militeeryaagal (academie militaire) ko ɗoon nii o boom o adii heɓde seedamfa...
16-02-2011

...o Demoratik (RDC). Patrice Lumumbaa kulɗo gacce suusi maayde adii waɗde taaɓe mum gadane njanngu ko to duɗal katolik (missionnaires), nde tawnoo ko o almuudo moƴƴo kadi belɗo hakkille, o naati ...
19-01-2011

...kaaɓe ɓee yoo janngu, tiiɗnee njangee! Ba Idrissa: Nanngaa mi ko 4 Septembre 1986, min nawaa ko duɗal Polis Nuuwasoot. Ndeen palestinnaaɓe e iraknaaɓe ngaddaa ina njaggina Muritaninaave h...
12-12-2010

...Sih, biyɗo teewu mum ñaamaama o. Gaagaa golle makko jaayndiyanke, Abdul Latiif Kulibali ina ardii duɗal njanngu jaayndiyankaagal e humpitoyankaagal ɗoon e wuro Ndakaaru ngo, ko wonaa ɗum ko...
25-11-2010

...ndere, ɓooyaani nii ko o ruttii e joom makko. Kapiteen Tomaa Sankara waɗi njanngu mum hakkundeewu ko to duɗal biyeteengal “Ouezzin” Kulibali to Boobo Julaaso wuro laamorgo ɗimmo leydi ...
15-10-2010

...nka njanngu leydi ndi, sabu ɗo e leydi men ndi, ko ɓuri heewde e janngooɓe (almudɓe) ɓe keewi naatde duɗal Jaaɓi haaɗtirde tawa ɓennii duuɓi sappo e jeetati, hay ɗum nii tawa joom mum telɓ...
14-10-2010

... tawii yettaama NDAR,  to yaltirde wuro ngoo, ine woodi ɗoon nokku ñaameteeɗo ine hucciti e duɗal jaaɓi haaɗtirdi ngal Gaston Berger.  Ardiiɓe sete oo naamndii maaro e liɗɗi i...
14-10-2010

...oyi laawii nayi. Mette ɗe ɗeɓiino nii suyde kono kadi ellee Abdullaahi Wadda tey ɓeydi duñtude duɗal ngal sabu o lomtini ɗoon ko ɓiyiiko Kariimu Wadda mo senegaalnaaɓe fof kutii, nga&nt...
07-10-2010

... ɗum Paul Buttler , jeyaaɗo e salndu toppitiindu sulɗaaniyaagal leydi (magnétisme terrestre) to Duɗal Karnejii ngal Wasinton, kadi jeyaaɗo e yiytuɓe ngal jiytal.  E cooynungal, Gi...
01-10-2010

... o ɓamii winndude walla tappilde e ɗemngal pulaar ngal o muuyni ngal ko adii ko omo jooɗdoo e ceerno e duɗal. Nde wonnoo o heɓiino fartaŋŋe wondude e fosinaaji maa janngooɓe pulaar, ko ɗoon o...
01-10-2010

... ñalnde fof tawa ina njooɓoo piɗtaali e nder wuro Liberwiil ngoo. Ƴeewndel waɗata ko to duɗal Jaaɓi Haaɗtirde yarhammu Alhajji Umaar Bonngoo Ondimmbaa to Liberwiil, kanndidaaji ɗ...
27-09-2010

...ytaa e Pele Mum Njannguyankooje e Politikyankooje»: Hakkunde hitaande 1925 haa heɓi 1931 o naati duɗal njanngu leslesu walla pirimeer Irben mo Bamako. E hitaande 1931 o heɓi seedamfaagu w...
24-09-2010

... men, Ngoppen Kiram Puuyɗam e Haasidaagal  Heednoo e ɓanngino talballeeji e buubaaju ɗi ko Duɗal Njanngu Arabo-Islaamik ngal PoorJenti. Ko hedde waktuuji jeenayi pawɗi hojomaaji capan...
13-09-2010

...tani, caggal njanngu makko leslesu to mbootu makko daasaa ɗo. E hitaande 1985 ɗannanii Nuwaksot O naati duɗal hakkundeewal biyeteengal Elmunaa (NKTT) wuro laamorgo Muritani. Nde fitina jibinaa hakk...
13-09-2010

...am debbo o wiyetee ko Aysata walla Cillo Jallo. Ndeen mi dañii duuɓi jeeɗiɗi, maa mam naatni mi duɗal Quraana, ɗoon ɗo Barooɓe Jakel, janngini mi ko Ceerno Hammee Jallo ko kanko kadi ɓa...
12-09-2010

...uot;doole liingu ko ndiyam" Ko ɗuum addani sukaaɓe haalpulaar en walla mbiyen fulɓe janngooɓe to Duɗal Jaaɓi Haaɗtirde Seek Anta Joop mo Ndakaaru hettude fedde hesere pul. E oo jamaanu mo ...
09-08-2010

...n caggal uddooji Jamaa (Senegaal) e Manantali (Mali). Ceerno men, ganndo men Pr Abuu Bakri mUUSAA Laam to duɗal jaaɓi Haaɗitirde Ndakaaru adorii ko: salminde jooɗnde nde gooto fof innde mum e yett...
07-08-2010

...i (De l'origine egyptienne des peuls). O holliti wonde Pr Abu Bakri Laam ko Jannginoowo mawɗo e nder Duɗal Jaaɓi Haaɗtirdi Seek Anta joop jooɓiiɗo seedantaagal ƴellito ndema (Diplome deɓel...
04-08-2010

...ɓe men tawa kadi ko esiptoyanke gorko pullo biyeteeɗo Pr Abuubakiri Muusaa Laam jannginoowo dow rowo to Duɗal Jaaɓi Haaɗtirde Seek Anta Joob to Ndakaaru. Abuubakiri Muusaa Laam e ho’ree mum...
30-07-2010

...teemedde jeetati, capanɗe jeetati e jeeɗiɗi (8 87) keɓi heen hoccude ñaayre rimare ngam naatde Duɗal Jaaɓi-haaɗtirde, so tawii hiisaama tawetee keɓal ngal ko 7,11%, heddiiɓe ɓe fof mb...
28-07-2010

...wtoreede Daakaa Kolombus, Ohayo arii mawninde jamma oo. Ceerno Abdul Kadiri mo ceerno Mammadu Bokara Kaan duɗal jaaɓi haatirde lislaam to Kahaydi, dawɗo Farayse hiirtoyi Brooklyn. Ceerno Mustafa &N...
26-07-2010

...i ɗum walla renndaani e mum sahaa nanii haala mum ina haalee, sabu ko o jaalal kelli kerngal o wonnoo to duɗal ɗemɗe ngenndiije Muritani, ko kanko hetti abajada maa kelme pulaar. Yanti heen kadi, ...
25-07-2010

...m alkuraana, naat mi Ekkol ɗoon ɗo Ciloñ ɗo haa keɓ mi tolno nayaɓo ngoppi Baaba am naatni mi duɗal mecce ekkii ton moniseeyaagal gila 1984 haa heɓi 1990 yiɗde faabaade jibnaaɓe jolani...
22-07-2010

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥