NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés koorka 
50 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher koorka avec Google

Résultats 1 - 50 sur 50
1. Diina
(Commentaires)
...yru", ko so ndu newiima yiyeede e yitere ɓolde tan foti tabitineede ndu dariima, haŋkadi yiyaa-yiyaaka! Koorka fuɗɗoo. Goɗɗum noon kadi ene ɗoon : ko ɓe mbiyata koo وحدة الآفاق e ت...
07-05-2019

2. Softeende
(Commentaires)
...wi. Yoo Geno accu sabaabu. Seydi saar golle ma nju66i, aan e wondii6e ma. Waa6e no denwam haadi aan nii. Koorka gasi, maabu6e e aan6e mbeltiima, owon njarlo owon njaafo, yoo zawan en Kooka ja6aawo, H...
19-08-2012

...fti heen ko anndude ko moƴƴinanta mo farillaaji toɗɗiiɗi mo, ko wayi no ñaawooje njuulu e laaɓal e koorka. Ene waɗɗoo e makko kadi reende keeri Alla, o daroo e yamiroore Alla e kaɗe mum; o r...
01-11-2009

4. julmo wuuri
(Commentaires)
... calmini denndangal banndiraa6e men jul6e onon fof oon mbadaama juulmo wuuri yo allahu laamdo oo wadan en koorka nja6aaka kala ko duwano e lewru ndu yo allahu wadan en duwawuuji ja6aadi mi yarliima mi...
20-09-2009

5. yurmeende
(Commentaires)
...i,tawa eden beydii e diine men,eden beydii e daranaade leñol men,en ngustaaki heen,yoo ALLA wadan en dum koorka jabaado,yoo Alla yaafo mawbe men adiibe,yoo Alla yoban en moyyere e jiknaabe men e seer...
20-09-2009

6. SENEGAAL DEMDE NGENNDIIJE
(Commentaires)
On calminaama on njuuraama yo Allah wadan en koorka men ka jabaaka Ina yurminii ina hersinii wonande ganndo baydo no Sammba Juulde Caam haalde hono kaadoo haala ;wonaa haala ganndo ;sabu ganndo foti
04-09-2009

7. Njuulee mo wuuri
(Commentaires)
... juulmo wuuri onon ɓiɓɓe fulɓe fullaaɓe lamɗam.Eɗen ñaago geno tedduɗo toowɗo nde waɗanta kaa koorka, koorka njaɓaaka, o yaafoo en kala ko taataa, eɗen ñaagoo jom hattan nde ɓeydanta e...
01-10-2008

8. njuulee mo wuuri
(Commentaires)
koorka njavaaka, duwaawu jaabaazo,enen e juulva kala, njuulen mo wuuri kadi aamiini, geno min gnaagiima kawral verze fulve, toowal dow dow pulaar e vamtoove zum aamiini, denzi saar seydi saar aan, e k
01-10-2008

...baaru seppo mawngo waɗii to ngijilon e tawtoreede gure catiiɗe ɗee kala ngarii hay so ko tampere lewru koorka,ɓe mbaɗi leppi boɗeeji e wuro ngo ngam hollude mette maɓɓe e Saada Njaay kono maae...
28-09-2008

10. banndam en on njaaraama
(Commentaires)
...a o fellitiino wattude lowel makko fof kadi niebbe daay. Yo Alla jaban en ko rewaa Alla yaa barke lewru koorka ndu....
23-09-2008

11. Banndam en on njaaraama
(Commentaires)
...,mballee mo wotoo wattude ngesa mum fof kadi niabbe daay. Yo Alla jaban en ko rewaa Alla yaa barke lewru koorka nde....
23-09-2008

...a fof ; jefti ko e nof'ru tilliisa". Saarsaaro so wiyii dee nyebbe ko kaatde walla ko belde yeddetaake. KOORKA MOJJA DEN'DAM EN....
19-09-2008

13. Hoto keppee no feewi
(Commentaires)
...makko. Duum noon hade ceerno Ibraahiim Saar fuddade onon fof den'dam en mbido wiya on yoo geno newnan'en koorka mojja njabaaka enen kala e juulbe lutti o hokka en joofnude e dow jam e cellal. Duum n...
19-09-2008

...Saar yoo tonngan'en bure keddiide dee sabu biy baaba makko oo Muktaar Saar kanum hollii ko waawi: SAAR-EN koorka mojja....
19-09-2008

15. seeztaade
(Commentaires)
...ii ko abu joop mamadu lih ibraahiima saar zimmo,(2) njkkee golle njokkee golle, fulve fof in kezii e mon, koorka njavaaka, duwwaawu nootaazo, juulen mowuuri. fedde fulve asie bangkok thailand....
13-09-2008

16. yo en njuul mo wuuri
(Commentaires)
Banndiraaɓe am, yoo en mbaɗtu nii kadi mo wuuri,geno waɗana en kaa koorka; koorka njaɓaaka, ko nduu woni wi'eteendu lewru yurmeende;oɗon ñaagaa yaafuyaaji kala pergitte ,haa teeŋti onon yilloto
04-09-2008

17. hotomo yaadi heen
(Commentaires)
lewru koorka dariima en e jam yo ɓennir jam e kisal. yo geno jaɓan golle men moƴƴe rokka en jenaari moƴƴiri allah jaaraama. ene wasiya kala nyalduɗo koorka so yonti omo yara yo jangu ooɗo du
01-09-2008

18. koorka
(Commentaires)
seydi saar a haali googa sabu ina annda hakkunde muritani walla seneegal e makka tinmaani nyalawma. ko waktuuji tan burondiiri ndeke ina hawni makka hoora hannde bey koora janngo.kadi ina woodi
01-09-2008

...la, tawa Omo ɗaccana-en gooto kala e men e yeeso goɗɗo oon ko juuti... Miin noon, mi suusaa heege! So koorka arii, ñalnde kala mi yanat mbulfekku, gite am ɗee naatta haa keɓa geenol, mi roŋka ...
01-09-2008

Banndiraabee sehilaabe juurotoobe ngesa men pulagu.com : Onon fof mi wiyii on : Yoo GENO newnan'en kaa koorka wadaka koorka njabaaka newiika,buubka.Yoo o rokku en enen fof fuddoraade ka jam , kadi nj
01-09-2008

21. njettoor
(Commentaires)
onon daraniibe lenol ngol yo alla wallitir on cellal ya koorka njawtuka ka
02-11-2007

Juulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde ena jogori maayde! Ngati fuɗɗinooɓe ñalnde Aaɓnde 6 Duujal ɓee fof,
02-06-2019

Musidɓe tedduɓe Koorka dariima. E nduu lewru, eɗen nganniyii yaltinde ɗoo binndanɗe ɗe Ceerno Jalaalu Diin Bah heewno winndande renndo ngoo e koorka kala. Binndanɗe ɗee ena mbaɗi jaŋde e f
08-05-2019

Koorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws) ko maccuɗo makko e Nulaaɗo Makko et toppitaade
06-05-2019

...ikka ena lewɗi seeɗa sabu ko ɓaawo nduu lewru heewnoo waɗeede. Kono lewru Duujal nduu hawrude mum e koorka waɗi ñalngu nguu dirtinaa ngam waasa fawondirde e ñalngu koorka. ...
20-04-2018

...ikka ena lewɗi seeɗa sabu ko ɓaawo nduu lewru heewnoo waɗeede. Kono lewru Duujal nduu hawrude mum e koorka waɗi ñalngu nguu dirtinaa ngam waasa fawondirde e ñalngu koorka. ...
19-04-2018

...:15 - Taƴgol gato Maanditaare (ittaama e ginol) 16:30 – Pusgu Tesko : Nde wonnoo wonaa ko e koorka, alaa ñaamateeri fewjaa e ñalawma hee. Maa Sohsohɓe e Jahjahɓe walla Ca...
04-08-2012

...n ngartan on heen. En mbaawaa waasde joofaade hade men rowde, hikka, buleet, Ceerno ina huma lewru koorka nduu ko wonaa e Madiina Gunaas. Ko addani ceerno Abdul Aziiz Kan wi’de : « ...
22-07-2012

...e nduu lewru "rajab" jeyaawndu  e lebbi nayi tedduɗi ɗi Allah teddini e nder Islaam, ɗo koorka dookanaa ko golle pattamlame.  Nde o jaggi konngol haa o joofni, dental ngal e kuu...
22-07-2012

...aasot -Kaaliidu Gori - Jibi Alhajji Belal - Demmba Bari - Demmba Jallo -Haaruuna Koorka Jallo -Joop Maamuudu Daali jeyaaɗo to Seynimaadi e nder falnde Moongel Gorgol Mur...
14-03-2012

...ko woni sabaabu geɗe keewɗe ƴellitooje Fulɓe e Pulaagu. O wiyi ñalgu nguu yuɓɓiniraa ko sabu koorka haŋkadi heedi, kono eɓe njiɗi so ñalawma oo artii hitaande faynde ma ko ɓuri...
01-08-2011

...amde, yarde, simmaade e wirnodaade e cuddiiɗo mum jullɓe PoorJenti pummii walla njuulii maayirɗe lewru Koorka teddundu ndu ñalnde 10 lewru Siilto ndu ngon-ɗen ndu. Pummirgal ngal waɗi ko t...
13-09-2010

Ñalnde Alet 26 jofi Altine 27 lewru Koorka ko juulɓe Winndere Mawnini Jamma « Leylatul Qadiri » walla Mbiyen jamma Tellagol Deftere Allah Seniinde nde woni Quraana Akariim. Ɗo
12-09-2010

...ayino ko kamɓe njeyi oon ñalawma nii.  Ñalawma o fof e hawrude e lewru koorka, Allah addu higgu mum ɓuuɓol haa ñaaƴo ngo huuɓi caafal naange ina mooftaa e...
20-08-2010

...ñol juulɓe. Ngol padndogol noon wonaa belaaɗe sabu kala goongɗinɗo ina anndi tigi lewru koorka wonaa lewru hono no lebbi keddiiɗi ɗii nii, Allah e lewru nduu soomde ngaluuji ɗi ju...
10-08-2010

...tooɓe, ɓe njejjitii Fedde nde alaa ngalu nde yowitii tan ko piye teemedde walla ngartam baaluuji juulde Koorka e Taaske. Ina ɗaminaa ma ɓe ndutto sabu o ɗo sahaa heewɓe e maɓɓe puɗɗiima fa...
22-07-2010

...ewɓe ina nganndi mo ɗo e wuro ngo sabu en mbaɗdii e makko jeewte keewɗe ɗo e Rajo Top Bendje e lewru Koorka 2009 ko fa’ti e cellugol koorka. Kanko fof e famɗude duuɓi, omo laaɓa diine Al...
17-06-2010

...aa so ngal dañaaka, (Nulaaɗo Alla  sallallaahu aleyhi wa sallam yaltatno ñande juulde koorka walla taaski fayde pummirgal , o adotoo waɗde fof ko juulde) fillii hadiis o ko Bukhaa...
24-11-2009

... goonga alaa so wonaa Alla,Muhammadu ko Nulaaɗo Alla e ñiiɓnude njuulu e tottude asakal e hoorde koorka e hajjoyde suudu Kaaba wonande kattanɗo laawol fayde e mayru. So kajjoyoowo o a...
25-10-2009

... goonga alaa so wonaa Alla,Muhammadu ko Nulaaɗo Alla e ñiiɓnude njuulu e tottude asakal e hoorde koorka e hajjoyde suudu Kaaba wonande kattanɗo laawol fayde e mayru. So kajjoyoowo o arii ...
25-10-2009

... arii ha yettiima ɗo weytaare e duwaawu lomtotoo heege, ɗomka e tampere! Ko hannde 19 Siilto 2009 lewru Koorka maayi. Ko jooni e kikiiɗe hee Fedde UOIF renndinnde pelle Lislaam e nder leydi Farayse...
19-09-2009

...i seeɗa. Aamadu Joop kotɗo leegal Ñaari Tali e hollirde mette mum, wiyi : « gila koorka darii haa jooni kuuraŋ araani no haaniri nii, ñande kala ko ɓe entuɓe min. &N...
02-09-2009

...o Ñaaɗa. Laawol ngol nani ɗoon jiɗɗo fof yoo rew.  Almuudo Ngay: Ceerno, tawde ko e lewru Koorka seniindu ngonɗen, miɗo yiɗi naamanaade ko fayti e koorka. ina wiyee so fajiri noddin...
27-08-2009

...a. Rewɓe ɓee ena njooɗi, minen kadi amin njalta heen njaltugol peewngol. So Alla jaɓii, ma o yaltu so koorka ɓennii sabu jimol ngol haalata ko geɗe ɗe nuunɗaani! Kadi miɗo yiɗi o feewniree h...
13-08-2009

... nde O njaɓanta en kadi duwawuuji e ñaagule ɗe peewnu-ɗen e Kaŋko Bajjo oo. Pulaagu.com juuli koorka mum ngadanka ko e hitaande 2007; hannde eɗen njuula koorka men ɗiɗaɓa. Ko yettude A...
30-09-2008

Howhowɓe Goomu Diisnondiral Ndaargol Lewru leydi Senegaal habrii wonde lewru koorka darotoo e leydi ndii ko ñalnde Mawbaare 2 Siilo 2008. Woni daliilu mum ko lewru yiyaaka ñalde tombaa
01-09-2008

Jumaaji e jamaaji mawɗi e leydi Farayse ndiisnondirii hannde 31 Juko 2008 ngam yuurnaade puɗɗogol koorka 2008. Ko jooni e kikiiɗe hee (19:50 Pari) jumaa Pari e Waggino Juulɓe Farayse (CFCM), yan
31-08-2008

48. Njuulen mo-wuuri!
(News/Religion)
...;O waɗata barke e ko rewaa Allah, nde O jaɓata ko juulɗen e Muhammadu Rasuulu (SAW). E nde juulde koorka, eɗen ñaagoo Allah yoo en koor mo wuuri, njuulen, ndewen Joomiraaɗo (SWT). Yo ...
12-10-2007

49. Firo Quraana e lewru koorka!
(News/Religion)
...rataŋŋe rentin'de haalpulaaren e Sarakolleeɓe e nokku gooto ɗum meeɗaani dañeede.So lewru koorka dariima o ummoto to Muritani, o ara e farayse ngam huuɓnude aadi o. Ceerno abuu Jaaba ...
29-09-2007

...dallaahi weddiima noddaango fayde e Muritaninaaɓe e  koŋngol makko fayde e leydi ndii e puɗɗogol koorka. Omo nodda kala ɓoɗɗo leydi ndii yoo dado, daroo e hebaade jaɓɓaade kala moolinoo...
17-09-2007

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥