NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés madiina gunaas 
41 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher madiina gunaas avec Google

Résultats 1 - 41 sur 41
1. weltaare
(Commentaires)
...ima nofeewi nde tawnoo ko zum vamtaare . on njaaraama haa laawol gonngol Mammadu Aamadu Sambel jeyaazo to Madiina Gunaas....
10-05-2010

2. Binndoowo
(Commentaires)
Yoo Alla yurmo yahɓe ɓe, yaafoo ɗum en. So Alla, alaa fof kaanduɗo e ooɗoo musiiba, saka noon Madiina Gunaas. Nokku dewal Alla, deeƴre, janŋde e jokkore enɗam e janŋde Pulaar. Saka kadi
19-04-2010

3. DAAKA
(Commentaires)
Eɗen nelda duwaaw banndiraaɓe saŋkoraaɓe,e nguuɗo cumu daakaa to madiina gunaas,yoo geno waɗɓe ɗo waɗnoo maayɓe malaaɓe,kamɓe kam ɓe maayi ɗo ɗaminaa,ɗo yaakora,maa joomiraaɗo waɗɓe
18-04-2010

4. Teddinen ko ngonden!!!
(Commentaires)
... MIIN DEY MBIDO FAARNOROO NGAL DEMNGAL DIMAL, BELNGAL,TEDDUNGAL. Mbido jaarno heen Ceerno jaljalaai Bah to madiina gunaas sabu golle mako e demngal men. Ngati o wadii defte diiniyangkooje keewde e dem...
02-04-2010

5. ZUM KO RUSO...
(Commentaires)
...ni Yero Bah he naalankaagal, no Alhajji Banal fiiliraa lefol haaliyankaagal e no ngamri wanngo fentiraa to Madiina gunaas Ceerno Aamadu Tijjaani Bah Madiina gunaas. Min nduwaniima almuudo ngay ngam g...
25-08-2009

6. Duwaaw
(Commentaires)
...nyaneede ko juuti,wondude baawol booyen sakkanaade be e duwanaade be.Aamiini;;;;; Aamadu Tijjaani Kase To Madiina Gunaas juuriima on duwaniima on!!!...
28-07-2009

... nannga heen haa tiiza,ve caloo fuunteede. kuzol musizzo mon jibi muusaa bah(lollirzo duzal pulaar bah to Madiina Gunaas senegaal)...
09-07-2009

8. Duwaaw
(Commentaires)
Caggal calminaali am e njettoraaji am faade e mon; miin e galle am e wondiibe am e kuubal dental Madiina Gunaas fof e min nduwanoo on nattugol ceerno men teddudo oo hono ceerno muutudo fenaande joob;y
22-06-2009

...l Pulaar en) Njahraa. Mammadu Sammba Joob Murtuzo ko jaalal leñol to golle mum e to gizli mum fof. Minen Madiina Gunaas amin mbaawi wi'de amin njeyaa e pooye ze o huvvi duze mumen haa lewlewti; nda...
18-06-2009

... e ko o woni ko kono ena limtee e jaambareeɓe leydi Senegaal. So ɗum ɓennii, so musidɓe jokkondirɓe e Madiina Gunaas-naaɓe njaŋgii winndannde ndee, miɗo tooro nde ɓe njettinta salminaango am ...
28-04-2009

11. Njettor
(Commentaires)
...ude pulaar ;dudal woddirtaa mo ina jarani yahrude koyde ngam jannginoyde mi ceediima dum e makko;do leegal madiina gunaas doo;ceerno taal ko sehil makko,ceerno taal noon jeyaa ko ngijilon ;seydi saar ...
14-09-2008

Mammdu Lih a jaaraama e ndee winndannde waɗnde nafoore e humpito sabu wonaa neɗɗo kala anndani Daakaa Madiina Gunaas. Ko adii kala, ko yettude Allah e juulde e Nulaaɗo (saw) e juuraade Ceerno men
29-03-2008

...la, teeŋti e diine Lislaam oo. Defte keewɗe ɗe o winndi e Pulaar ena ndoga hannde e renndo men. Toon to Madiina Gunaas, heɓde en baaɗo hono makko ku ɓural ngal hay gooto anndaa no foti mawnude! ...
08-05-2019

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi nde mbaaw-ɗen artude ɗoo ngam tonngude e ndaɓɓa ko waɗa
28-04-2018

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah, ko seeɗa tan mbaawten jubbude e nguurndam makko. Geɗe ɗiɗi h
21-04-2018

Ko hikka waɗata duuɓi 25 ko ceerno Maajakate Kah waɗantee ñalɗi mawɗi diine e dewal All toon to wuro men Aañam Siwol. Ko ñalnde Hoore-Biir 21 lewru Seeɗto nduu ziyaara
20-04-2018

... a saakde ganndal deftere Alla ndee. Eɗen nganndi ko Ceerno Muhammadu Saydu Bah Rta mo Madiina Gunaas woni fofof makko. Etee kala ko o waɗi to bannge diine oo e dewal Alla, gila e...
18-04-2018

...ndeeji falnde Afik Bŋ Hirhaange fof mbaɗii adaa e yiɗde habrude wonde cumu muusngu waɗii to Daakaa Madiina Gunaas ñalnde 12 Seeɗto. Ɗiin jaayndeeji Enternet hay wootere e majji meeɗ...
16-04-2017

...aani yo o ubbe to wuro maɓɓe. Kisa ɓe nduttii ɓa payti Welingaraa. Ko ndeen nanondiraa wonde yo o ubbe Madiina Gunaas, to leydi ceerno makko Ahmadu Tijjaani Bah, mo o woni almuudo mum jaɓɗo. ...
10-07-2014

... ɗee woni kala yoo heddo ɗo woni ɗoo, daraa ɗo juulde mum ina timma. Nde ceerno ari, nguurndam Madiina Gunaas gila e iwde haa e cosɗo yeewtanaa diɗɗe laamuyankooje garnooɗe tawtoreede ...
15-03-2013

Ngam safaara e golle diine ɗee e jokkere enɗam, Ceerno Ahmad Tijjaani Bah mo Madiina Gunaas, immaniima njillu mum, no woowi waɗde e ɗii duuɓi fof nii to Farayse; o hirnde Dakaar jofnde alk
22-07-2012

...ukaaɓe almuudɓe yooɓiiɓe daɗe sahabaaɓe ñande Nulaaɗo mo jam e kisal ngoni e  mum naati Madiina, eɓe mbiya: Ko Laamɗo laamɓe nelmaa ngam yurmeende binnde. Waɗɗiima min ɗoowtaa...
22-07-2012

...Aadama Ayse addani en wirdu laawol Tijjaaniya....Mammadu Sa'iidu Bah ko Tijjaaniyanke, tijjaniyanke haa to Madiina Gunaas. Muhammadu saamasa ko tijjaaniyanke, ceerno Mammdu Aaw ko tijjaaniyanke, Cee...
10-11-2010

...Cukko tataɓo: Jibiriiru Sammba Jallo Jannjooli Cukko nayaɓo Serif Bah Haawre Cukko joyaɓiijo Muusaa Bah Madiina Gunnaas Halfinaaɓe faggudu: Koolaaɗo kuuɓal: Mammadu Baydi Jah Jorbiwol Cukko gada...
04-08-2010

...teeɗo e kala dente juulɓe e DDA. Jalaalu Diin Bah mo Ceerno Aamadu Tijjaani Mammadu Saydu Bah cincuɗo Madiina Gunaas ha yaaja dewal Geno garnooɗo tawtoreede Daakaa Kolombus, Ohayo arii mawninde ...
26-07-2010

...aminaare arɓe yeeɓde! Nde yontaaɓe ɓee naattoyi, Iisaa Dikel Cubbu noddaa. Omo wonndi e Amadu NJaac mo Madiina Njaacɓe ena tunngana-mo cewɗi, ena daasana-mo karlaaɗi. O yimi baaruuji belɗi san...
16-06-2010

...sal e hoolaare. Ɓe o janngigni pulaar limotaako e Muritani, Senegaal e Farayse. Ko noon o naatniri Pulaar Madiina Gunaas ha golle lobbe mbaɗti waɗeede toon. Ngenndiyanke o : Omo goongɗinnoo dar...
11-06-2010

O wiyetee ko Madiina Bah, debbo mo Bagodin, falnde Mbaañ, Fuuta-Tooro. Madiina jibinaa ko Nuwaasot, laamorgo leydi Muritani. Ko e goon wuro o mawni. O wuurtaama e jimol gila omo woni kurka.
16-05-2010

...ewlewndu nduu fuɗɗii jaaggude e kala ko huɓɓata. Ko ndeen jaynge ngee yettii Daakaa Galoya e mo Ceerno Madiina Gunaas, Ceerno Aamadu Tijjaani Bah. Kulool jolii, gooto kala ena dannda hoore ...
16-04-2010

... e arɓe e hiirde ndee. Caggal nde o jaari arnooɓe, gaaci ɗii nduƴƴi e tuŋngo Aamadu NJaac gorko mo Madiina NJaacɓe! Baawo Siisoko daasi karlaaɗi kooraa mum, bawɗi piyi, Demmba Njaay toƴƴi...
06-10-2009

.... Ko o jaawɗo faamde haara. Ko kaŋko yaajtini Fedde Kawtal hitaande 1981. Kaŋko naatni jaŋde Pulaar he Madiina gunaas. Omo jogodii e ceerno Aamadu tijjaani Bah mo Senegaal e aduna kala anndi darnd...
26-06-2009

Lewlewal - Ko addi ndogen saka ndartoɗen ? Laamu lannda Pds seraani e wadde, seraani e wiyeede. Caggal nde Abddulay Wadde wukkiti njeygu dingiral Asan Juuf, jooni ko ngal Guuy Murid, ɗoon ɗo j
29-04-2009

...unin min nuunaani aynaani. Ko ɗoon o hesɗitini wirdu. ɓe ceerti ɗoon, oon yooɓni mo yoo yah Madiina Alhajji ko toon geɗal Allah resani mo ngal gasata. Ceerno Baro feewti Kodduwar. Hade...
28-04-2009

...ji demooji ɗi laamu Libi totunoo-mo kanko e Farba Seeŋoor. Ko kanko kadi haɗanoo naatde wuru Kawlak, to Madiina Baay Ñas to o jeyaa too. Duum wadi ko caggal nde o yalti e tele mo Al Jazeera....
22-04-2009

...Fari BAH jeyaado to Siincu Bookar Aali to Forlo Mbaal Senegaal . O sankii ko nyalnde Dewo 19 - 04 -2009 to Madiina Gunaas Senegaal . yo GENO yurmomo yarloomo , haarnamo Aljanna kadi yo o buubnu xiye m...
20-04-2009

36. Kolda - Senegaal
(Kabaruuji daɓɓi/Newsflash)
...Pds be njeyaa. Ardii ko Fabuli Gay, sukko galano ko Mammadu Baayo (weliingaraa), rewi heen, Muusa Saabali (Madiina Yorofulaa), (Weliingaraa) Kolaado kuubal golle : Al Hajji Maalik Seydi Awa Kannde Jaw...
20-04-2009

...#39; Ko ɓeen kolliti wonde o wi'etee ko Mammadu Ñaŋ, kaŋko woni Elimaan tataɓo  leegal Madiina Seriif.  Ko gorko goɗɗo yettinoo ndee habri wonde ko kaŋko juulnunooɓe futur...
30-10-2008

Ko ñalnde 12 lewru Seeɗto juulɓe haalpulareeɓe e leƴƴi goɗɗi  kawroyta to  Mediina Gunaas fotde balɗe sappo ngam janngude deftere Allah e rewde diine mum'en. Hannde gallee
29-03-2008

...9;en ngal ɓennineede to nokkuuji jaɓɓorɗi. Hakke ɓesnguuji 19 mbinndiima, heen njeegomo ɓennii fayde Madiina Salaam (diiwaan Teekaan). Woɗɓe peccaama hakkunde wuro Rooso ngoo e gure saraaji mu...
31-01-2008

...;.  Hay gooto yiɗaa maayde e njnaniri.  Cerno Tijjaani janngiino e junngo Alhajji Aamadu  (Madiina Faas, Telimile, Fuuta Jaloo) Jallo, haa wonti jannginoowo ton, hiɓe mari cappanɗe j...
21-12-2007

Ndungu hikka to Senegaal So wiyaama ndiyam ko bonni fof maa feewnu ko ɓuri  heen sahaaji ko jam-bone. Tesmaaka jooni ndunngu ngu heewaani arde e lewru morso; toɓo ko e juko kammu heewi ŋaɓɓ
03-10-2007

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥