NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés pulaagu.com 
109 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher pulaagu.com avec Google

Résultats 1 - 50 sur 109
1. So ɓeydaaki ustotaako!
(Commentaires)
Ko Pulaagu.com woni jaayde adiinde noosde toɗɗagol Makki Sal hooreejo leydi Senegaal. Hiisa amen ko ballal hakkunde wonɓe e Orop, Ndakaaru, Ndar, Maatam, Koldaa, Tammbaa e gure 24 goɗɗe. Ɓeen f
25-03-2012

2. yiddam e pulaagu.com
(Commentaires)
misalminii denndaangal liggtoobe e pulaagu.com calminaali nokkadi to buriluggidde e bernde am.gollemon ina njubbi no feewi odon ngaddana haalpulaar en fof kabaruuji jubbudi e nder winndere ndee fof .d
30-12-2011

3. On njaaraama
(Commentaires)
Mo golli ko moƴƴi yoo jaare, Pulaagu.com e gardagol ceerno IBRAAHIIMA SAAR,on ngolli kadi golle mon njooɗi peewi, amin keɓtini golle mon, kadi golle mon keɓtinaama e nder enternet, sabu Pula
09-12-2011

4. Nate
(Commentaires)
Nate ena ɗoo: http://www.pulaagu.com/nate/
23-11-2011

...dooro jallo hannde noon a lomtanimaami yero dooro diallo a moomtaniikam gonzi am ngaccaneekam hakke onon yimve pulaagu.com...
30-09-2011

6. NJETTOOR
(Commentaires)
Yoo Wuur Pulaagu.com
22-09-2011

7. njettooru
(Commentaires)
...baawimi tan ko hirjiinde ɓe kawratmi e reseau socioojiɗi (ko wa'i ni facebook twitter ekn... ndeɓe njilloto pulaagu.com ngam eggudi tapirde pulaar: Ko heen ngonimi. Ko darnde mum ndariimi kala to ...
09-08-2011

8. Maanditaare jam e kisiye
(Commentaires)
Maanditaare jam e kisiye! Yo Alla ɓooynu pulaagu.com e denndaangal lowe internet Fulɓe.
05-08-2011

pulaagu.com hamin jongii njorto moyyo mon sabu sahaa kalo mamin njii ko hesdi duum fitti on ngonaa hirtii daanii en ko golle ngonndon jamma e nyalaw hamin nyaagoo ALLa nde
04-08-2011

10. maanditaare jam
(Commentaires)
...a sagataaɓe yarlitiiɓe. Sikke alaa won ko waɗaa yo en ɓooy yawde, yo wuur hatanteeɓe leñol am,jaaraama pulaagu.com...
03-08-2011

11. Njettor
(Commentaires)
Calminaali luggi e njettoor mawɗo fayde e goomu Pulaagu.com e kuuɓal; njettoor keeriiɗo fayde e Ceerno Ibraahiima. Ko ɗoo noon kaaɗ-mi, nde wonnoo a alaa yettoode. Njokkee tiiɗnaare. Yoo Alla w
03-08-2011

12. YOO WUUR PULAAGU
(Commentaires)
en njettii pulaagu.com,golle mon ne njooɗi ne peewi yoo en mbattu nii o sahaa mo wuuri:seydi saar aan e gollodiiɓe maaɗa fof on njetaama
03-08-2011

13. MURTUƊO JOOP
(Commentaires)
...o jaalal wonnoo e nder pulaar...yoo allah rokku en dental,poolgu ...Goomu yaakaare.com no diidorinoo ina yetta pulaagu.com e ndee winndannde....Ibraahiima lih karallo :www.yaakaare.com [Accon hakke s...
12-06-2011

14. gay aamadu maalik
(Commentaires)
...iima saar a juuraama kadi on mbayrama yiyeede e jol jole ndee winndere nde kesi kazi kiizi mum haaleede tergal pulaagu.com to porjantin salminaama tawi ko zoo e gaboo...
29-05-2011

...daare ndee saqqeeji lenyol ngol yoo geno hoynu dum yoo alla 6amtu 6amtoo6e pulaar min mbetti niima pulaagu.com yoo alla selin doole abuu jaan...
22-02-2011

16. weytaare
(Commentaires)
pulaagu.com e gadagol ibraahiima saar njokkee golle sabu yuman lowe ko pulaagu ,paamee minen ko caggal mon min ngoni on udditii damal fooyre mowoni kala yoo ar itoo.....goomu yaakaare.com yettii on
23-01-2011

17. Toraare Alla
(Commentaires)
Yo Alla nawru golle meeden yeeso... Pulaagu.com jaaraama masin...
10-12-2010

18. Ngatamaare on ngollii...
(Commentaires)
...heewa, caron, caakon sabu so ɓe mballaama ɓe ngoɗɗoyat. Salli, Haaruuna, Lamin, oɗon mbaawi yaakoraade e Pulaagu.com sabu miin ko e yiɗɓe mon njeyaa-mi gila hannde araani... Banndiraaɓe konn...
21-11-2010

19. Miijo am
(Commentaires)
A jaraama Seydi Tuure.So ALLA a haali ko nafataa.Aduna wayliima, ngaynaaka ne, ina foti waylaade. On njarama Pulaagu.com
13-11-2010

Jaaraama pulaagu.com, min mbeltiima e banngeeji fof. min manti Mantunaaɓe e saraaji mum e darnde mum en, so tawii ko yiɗde Senegaal wonaa yiɗde neɗɗo o 2012 ɓe ittanndi juuɗe wadda. sikka
12-11-2010

21. Miijam
(Commentaires)
Pulaagu.com, on njettaama kaadi njettoor sibu "reportage" mon fewii, yoɗii. Mi ɓeydiima yidde Makki Sal.
08-11-2010

22. yoo wuur pulaagu
(Commentaires)
laapti,elle e min tawanoo yeewtere nde,seydi saar ceerno am ceerno ibrahiima saar.yoo wuur pulaagu.com,e low ful6e fof
08-11-2010

23. dawrugol
(Commentaires)
...a fotaani laamaade,so en ceertaani e ɗii miijooni;Aduna gasat en ceertata e rippude ɗo gootel.jaaraama goomu pulaagu.com...
30-10-2010

Seydi Sarr, Aan ko nih tigi woni ko fulbe njidi. On njaaraama golle mon njoodi peewi. Wadii faayiida sanne elee ko toon min joodi e nder batu ngu. Nate dee in laabi haala ka tonngii ko wadaa toon ko k
03-10-2010

25. yo wuur pelle pulaar
(Commentaires)
golle ɗee njooɗi peewi,seydi Aan laa6i ceer,min njahaani kono min kumpaaka heen hay huunde ,yoo wuur pulaagu.com,e lowe ful6e fof, njokkee golle
02-10-2010

26. ko pullo woni mbororo!
(Commentaires)
Jaambaree6e pulaagu.com nganndee ko pullo woni mbororo, alaa ko seerndi6e hay huunde. wadde mbiyen tan aynaa6e ful6e e tuwaareg en, mbaasen wiide ful6e e mbororo en!sabu way tan kono wiide pullo e haa
30-09-2010

27. weltaare
(Commentaires)
mbodo weltii, kadi mbodo weltono kala jahoowo e lowre fulbe wiyeteende pulaagu.com. Nde tawno neddo foti naayirde tan koko jeyi ko, enen noon njeyden ko poulaar, naayiren pulaar men, paarnoroden pina
29-09-2010

28. leñol wonata haasida
(Commentaires)
... lame zewo golli teenti zewo gollani leñol so leñol ngol dariima e siftordemo ndawko foti ndaw kadi ko haani pulaagu.com ina yarriti e siftorde e siftinnde kala sahaa jaambaree6e mum cay pulaagu yoo...
28-09-2010

29. Njettoor
(Commentaires)
Yo ALLAHU hollu en oon ñalawma haa baawon hollirde ko njiɗon waɗde ko.A min ñagii nde pulaagu.com waɗanta min "reportaaj" taw ina wonde e nate no heewi waɗde e sahaa kala. On njaraama. Yo wuu
23-09-2010

30. semmbinde
(Commentaires)
Seydi gise min mbeltiima no feewi e windannde fayodinde nde mbadda cagal njilu ngu pulaagu.com yiliino to magaama e littama. En mbawi teskade cagal nde kettiden jokondire de mbaduuda e huunde e hooreb
31-08-2010

...n ko naamndaade kori ko jam jagguno ma ko wonaa zuum ko ko weltanaade ngoo wuro nde6e mbaawi teskaade golle ze pulaagu.com golloto ha6e mbaawi bismaade zum tawo kadi ko renndude mum ñalzi pine zi6e m...
23-08-2010

32. salt
(Commentaires)
eden nelda duwaawu denndaangal fulbe kala ,e duttagol imam ibrahiima ba , haa teenti noon e jaaynde pulaagu.com sabu caaktugol sunaare ndee ,yo allah yurmomo yaafoomo haarnamo aljanna kanko e maaybe
23-08-2010

33. slut
(Commentaires)
...yiida no feewi , teddunngal ngal me teddinmaa ngaal , mi teddinii ko fulbe kala , haa teentinon e jaaynde men pulaagu.com yaa jogoro jam seydi gisee...
23-08-2010

34. weltaare e pulaagu.com
(Commentaires)
weltaare faade ndeedo jaaynde pulaar njokkee golle minen caggal mon
14-08-2010

35. a jaraama no feewi
(Commentaires)
...min eɗii ñalɗi pine badaadi gabon,seydi mbaay golle maa fof njoodi peewi,yoo alla 6eydu mbaawka ka,yoo wuur pulaagu.com,e lowe ful6e fof...
11-08-2010

36. Weltaare
(Commentaires)
...anndal,sabu Allah ina yiɗi sukaaɓe.fedde sukaaɓe fulɓe jokkee golle;yoo Allah won ballo.Umar barka baal mo pulaagu.com,golle maa moƴƴii,a jaaraama....
10-08-2010

Musidɓe feerotooɓe e Lowre Pulaagu.Com, on calminaama on njuuraama, ngaccon hakke no feewi sabu fergitere wo'tere ina waɗaa e naatirde winndannde musidɗo men Dooro Gey nde: Ɗo haalata maa limtata
09-08-2010

Musidɓe feerotooɓe e Lowre Pulaagu.Com, on calminaama on njuuraama, ngaccon hakke no feewi sabu fergitere wo'tere ina waɗaa e naatirde winndannde musidɗo men Dooro Gey nde: Ɗo haalata maa limtata
09-08-2010

39. Meɗen fadii
(Commentaires)
Wallaahi meɗen fadii ngel deftel daarol nataangol. On njaaraama Pulaagu.com
05-08-2010

40. pulaagu.com
(Commentaires)
jaaraama Afo lowe pulaagu.com,laaɓii sellii ko pulaagu e pulaar ndaraniɗaa,yoo geno won ballo.Daartol ndee lowre,ko daartol ponngol anndeede;teskee,ngam konde fuɗɗi belaa;lowe pulaar fulfulde.ko m
04-08-2010

41. huli hoota
(Commentaires)
... mu66ito ndaara nofel hezo kuzi binndooji ngare golle mon ngari duttal alaa ko haa cay ko en fool6e finnde mum pulaagu.com duu6i sappo haa njaade naange wonaa balze sappo kono mi foota tal tali njaare...
03-08-2010

42. Ñalngu PULAAGU
(Commentaires)
Yoo wuur PULAAGU.COM e daraniiɓe ɗum ɓe meeɗaani yahrude caggal. Yo en ɓooy mawninde ñalɗi PULAAGU tawa ko yeeso tan yahrata. Yoo Geno yettin faandaare haa Pulaar/Fulfulde ƴellitoo toowda e
03-08-2010

43. weltaare
(Commentaires)
min ndu wiima hikka yoo geno rukku enduwaade mbo wuuri pulaagu.com e nen nyaagoo alla 6eyda darnde mon 6eyda munyal 6eyda tinnaare 6eyda yaajeende 6eyda baawal min nduw niima kalo bagn
03-08-2010

44. Weltaare
(Commentaires)
Mammadu saalif golle maa moƴƴii,sabu kala jillotooɗo e pulaagu.com,weltiima.en njettii geno ngam o newnaniino en;jaɓɓaade ɗii ñalɗi pine pulaagu,e siiftorde oo gorgo ngenndiyaŋke Dr umaar Bah
02-08-2010

45. weltaare
(Commentaires)
...brahiima saar min mbiima seydi saar gelle maa ena ceeda e nder oo aduna sabu golle maa ceettinde e pulaagu.com jaraama e ballal maa e oo nyalngu pulaagu too e dowla gaboo on njar...
01-08-2010

46. On njaaraama dey.
(Commentaires)
pulaagu.com A udditii ɓerɗe a feerni hakkillaaji,a yeewtii woɗɗuɓe, kono haajooni njokkee yeewtere.Hono Alhajji njaay en,so annduɓe walla so alɗuɓe ina keewi e leñol men,kono eɗen ñaaganoo
18-07-2010

47. Yeewtere yoo jokku...
(Commentaires)
...ole yoo kuccine ɗo foti ɗoo, mbaasen jooponirde e koye men sabu ko fawaa e men koo wonaa ene pawi koye men. PULAAGU.COM non ko addu miijo maa, goɗɗo adda miijo mum, ko gostondiral e demokaraasii ...
16-07-2010

...e naamne paayodinɗe ɗe Baaba Talla weddii e dow innde leñol ngol; goɗɗo waawaa jaabtaade ɗe. Ndee lowre (Pulaagu.com) e lowe goɗɗe ɗee ko dinngiral Fulɓe, ndeke omo jogii ndimaagu jaabtaade...
15-07-2010

...mɗe kala haa heddoo wolof. Ɗum nih ko huund"e haɗaande to bannge kuule ONU e UNesco! E [url=http://www.blog-pulaagu.com/?p=176]jaabawol ngol njaabinoo-mi Sammba Juulde Caam e ɗemngal farayseere[/u...
14-07-2010

Pulaagu.com a ñaaganaama Alla moƴƴere yo Alla yottin faandaare, soɗum ɓenni miɗo huccitina calminaali am feewde Baaba Talla,ngam winnde faayodinnde nde o neldi,sinno ko dañde ndee winndan'de
13-07-2010

<< Début < Précédente 1 2 3 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥